"ZELENÁ NAFTA"

 

Je to obecný výraz pro nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

 

Velmi zjednodušeně řečeno: "Kdo spotřebuje pohonnou hmotu při svém podnikání v zemědělství nebo hospodaření v lese, může uplatnit u státu nárok na vrácení části spotřební daně"

 

  Spotřební daně = Celní správa

Chci začít podnikat v zemědělství - začátečník

Jak začít???

 • fyzická nebo právnická osoba se zaeviduje jako zemědělský podnikatel u obecního úřadu s rozšířenou působností (dle znění § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) - do 30 dnů získá osvědčení o svém zápisu do evidence zemědělského podnikatele, osoba hospodařící v lese nemusí být zemědělským podnikatelem,
 • hospodařit na pozemcích vlastních, propachtovaných nebo obhospodařovaných z jiného právního důvodu (jednoduše řečeno, budou to všechny pozemky zaevidované na Vaši osobu na portálu Ministerstva zemědělství v registru půdy - LPIS viz. "zemědělec profík"),
 • provozovat zemědělskou prvovýrobu - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin nebo chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona, rybníkářství a hospodaření v lese. Může se samozřejmě jednat i o kombinaci výše uvedených činností.

Máte-li splněny tyto tři body, blahopřeji, patříte do druhé kategorie - zemědělec profík ⇒

WEB-ŠKOLENÍ pro uplatnění nároku ze zelené nafty za

AKTUALIZOVÁNO

od 1.1.2024!!!

CO ZÍSKÁTE?

Jednoduchý a srozumitelný postup pro uplatnění Vašeho nároku ze zelené nafty v oblasti:

 • Rostlinná výroba
 • Živočišná výroba
 • Kombinovaná výroba
 • Rybníkářství
 • Hospodaření v lese

Součástí prezentace uplatnění nároku ze zelné nafty je:

 • aktivní Přehled o nákupu a spotřebě PHM (převody zůstatků, součty nákupů, evidence spotřeby) a vzor evidence skutečné spotřeby - včetně aktuální sazby SpD od 1.1.2024
 • aktivní výpočet Ročního normativu ŽV+RV minimální spotřeby PHM
 • aktivní výpočet Podílu citlivých plodin
 • aktivní Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat

CENA ŠKOLENÍ VČETNĚ VŠECH POMŮCEK

990,- Kč

NIC NERISKUJETE!

Zjistíte-li do 30 dnů, že pro Vás toto školení nemá žádnou hodnotu, obratem dostanete své peníze zpět na účet.

V zemědělství už podnikám - zemědělec profík

Jak správně uplatnit nárok u Celní správy???

 • vyplnit platný formulář pro uplatnění nároku dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (www.celnisprava.cz)
 • přiložit doklad o prodeji (Vašem nákupu) pohonných hmot s náležitostmi dle § 57 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • znát aktuální informaci o výměře obhospodařovaných pozemků (lze zjistit elektronicky po zaregistrování na portálu Ministerstva zemědělství ČR www.eagri.cz)
 • znát aktuální informaci o počtu chovaných hospodářských zvířat k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který chcete uplatnit svůj nárok
 • přiložit přehled o nákupu a spotřebě pohonných hmot za zdaňovací období
 • mít vedenou vlastní evidenci o spotřebě pohonné hmoty, místě její spotřeby a druhu vykonávané práce (aktualizovaný přehled činností pro přiznání nároku lze najít na www.celnisprava.cz) u rostlinné výroby a vést evidenci o celkové spotřebě pohonných hmot v živočišné výrobě, rybníkářství nebo hospodaření v lese

Odebírat ZDARMA!

 

Chcete dostávat aktuální informace jako první na svůj e-mail?

Aktuálně jsou platné vzory formuláře pro uplatnění nároku ze zelené nafty:

 • Vzor č. 8 pro čtvrtletní zdaňovací období
 • Vzor č. 3 pro roční zdaňovací období

Všechny tiskopisy zveřejněné celní správou lze najít a použít ZDE na tomto odkazu na webu celní správy. Kontakty na jednotlivé celní úřady i s jejich datovými schránkami naleznete na TOMTO odkazu.

Celní správa zveřejňuje na svém webu (www.celnisprava.cz) aktualizovaný seznam činnosti posouzených ministerstvem zemědělství, které jsou nejčastěji prováděny v jednotlivých oborech zemědělské výroby.

aktualizovaný seznam činností - pro ROSTLINNOU VÝROBU

 • ANO - lze uplatnit nárok
 • NE - nelze uplatnit nárok

ORNÁ PŮDA

 • podmítání
 • orba
 • válení
 • diskování
 • koulování
 • kompaktorování
 • proorávání
 • mulčování (posekání, rozdrcení a ponechání porostu na pozemku + zaorání)
 • meliorace
 • rekultivace půdní eroze
 • sběr kamene a jeho odvoz
 • příprava půdy před sadbou brambor
 • vláčení
 • smykování
 • setí
 • sázení
 • rozmetání hnoje
 • rozmetání přípravků na hubení škůdců (např. hraboši)
 • míchání kejdy (před aplikací/hnojením)
 • hnojení močůvkou, kejdou nebo umělými hnojivy
 • postřiky
 • vápnění
 • sklizeň obilovin
 • vyorávání brambor, řepy a podobně
 • sklizeň pícnin
 • sklizeň ostatní úrody z polí
 • odvoz sklizených plodin a pícnin z pole
 • balíkování slámy
 • odvoz slámy nebo balíků slámy na úložiště a rovnání na úložišti
 • doprava vody na pozemky za účelem ředění koncentrovaných postřikových látek
 • doprava hnoje, kejdy, močůvky nebo umělých hnojiv na pole a jejich aplikace
 • drcení slámy na poli
 • nakládání osiva nebo umělých hnojiv do secího stroje nebo rozmetadla
 • nakládání hnojiv ve skladu do rozmetadla, odvoz na pozemek a následná aplikace
 • zavlažování

TRAVNATÉ POROSTY

 • hnojení
 • sekání
 • rozhazování
 • sušení (obracení)
 • nahrabování
 • odvoz sena z pastvin nebo travních porostů na úložiště a rovnání na úložišti
 • mulčování (posekání, rozdrcení a ponechání porostu na pozemku)
 • sklizeň trávy
 • odvoz trávy z pastvin
 • odvoz balíků sena/senáže na úložiště a rovnání na úložišti
 • lisování senáže do fólie
 • sekání výpasků a nedopasků
 • odvodňování
 • válení
 • smykování
 • vláčení
 • rozmetání přípravků na hubení škůdců (např. hraboši)
 • lisování (balíkování) sena
 • odstraňování náletů
 • postřiky
 • zavlažování
 • úklid zimoviště na pastvině - shrnování pastviny - hnoje
 • sběr kamene a jeho odvoz
 • orba jako obnova travních porostů včetně smykování, vláčení a válení
 • přísev travní směsi

ŠKOLKY

 • školkování
 • podřezávání kořenů
 • míchání substrátů pro obalovanou sadbu
 • převoz a manipulace se sadebním materiálem v obalech (krytokořenné)
 • zasypávání substrátů
 • vyorávání a vyzvedávání sazenic
 • kompostování rostlinných zbytků
 • hnojení komposty
 • podmítání
 • orba
 • válení
 • diskování
 • kompaktorování
 • proorávání
 • plečkování
 • mulčování
 • meliorace
 • rekultivace půdní eroze
 • sběr kamene a jeho odvoz
 • vláčení
 • smykování
 • setí
 • sázení
 • rozmetání hnoje
 • hnojení močůvkou, kejdou nebo umělými hnojivy
 • postřiky
 • vápnění
 • doprava hnoje, kejdy, močůvky nebo umělých hnojiv na pozemek a jejich aplikace
 • nakládání osiva nebo umělých hnojiv do secího stroje nebo rozmetadla
 • nakládání hnojiv ve skladu do rozmetadla, odvoz na pozemek a následná aplikace

SADY A VINICE

 • sázení stromů, keřů a vinné révy
 • vrtání děr pro sloupky vinohradu
 • stíhání a prořezávání
 • odvoz prořezu
 • postřiky
 • hnojení
 • sekání trávy v sadech
 • rozhazování trávy
 • sušení (obracení) trávy
 • odvoz sena ze sadů
 • sklizeň trávy v sadech
 • odvoz trávy ze sadů
 • odstraňování náletů
 • odvodňování
 • ometání kmínků vinice stroje (kmínky jsou zbavovány nových výrůstků)
 • sklizeň ovoce
 • odvoz ovoce ze sadů a vinic (do prvního skladu)
 • přesun zemědělské techniky mezi jednotlivými pozemky v rámci jednoho zemědělského podniku (při sklizni)
 • rozvoz prázdných beden do sadů a svoz prázdných beden ze sadů zpět do skladů
 • vápnění
 • kypření půdy ve vnicích a sadech
 • zavlažování
 • klučení

CHMELNICE

 • drátkování
 • zavádění
 • strhávání
 • odvoz štoků na česačky
 • hnojení
 • postřiky
 • orání
 • podmítka
 • kypření
 • zavlažování
 • oprava chmelnic - utahování drátů, které drží konstrukci chmelnice

OSTATNÍ - NEZAŘAZENÉ ČINNOSTI

 • dovoz drátků od prodejce (výrobce do skladu - do spotřeby)
 • dusání, rozhrnování senáže, zakrývání fólií a zatížení panely
 • dusání, rozhrnování siláže, zakrývání fólií a zatížení panely
 • kompostování pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na zemědělském pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji)
 • katrování kompostu pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na zemědělském pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji)
 • přehrnování kompostu pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na zemědělském pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji)
 • montáž a demontáž ohrad a jejich převoz
 • mytí silnic po sklizni, jako součást sklizně
 • nakládka odpadů od čističek obilí a odvoz na první sklad
 • obsekávání mezí přilehlých k obhospodařovaným polnostem/pozemkům
 • odvoz hnoje na polní úložiště
 • odvoz chmele z česačky do sušárny
 • odvoz PHM na pole pro zemědělské stroje
 • odvoz sušené chmele do výkupu
 • oprava ohrad pastvin
 • oprava oplocení ovocného sadu
 • ořez větví okolo pozemku
 • přehazování zrnin nakladačem ve skladu (pokud se jedná o první sklad)
 • přehazování plodin nakladačem na úložišti (pokud se jedná o první úložiště)
 • převoz sklizeného obilí ze sušárny do prvního skladu
 • rovnání a foukání slámy na polní skladiště
 • spotřeba pojízdných dílen opravující zemědělskou techniku na pozemcích
 • spotřeba zemědělské techniky pro cesty z pozemků do dílen
 • spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na pozemky přes čerpací stanici (nákup PHM do zemědělské techniky)
 • spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na pozemky
 • stohování slámy na úložišti (součást sklizňových prací)
 • štěpkování větví
 • úprava vlastních remízků u pole/pozemků
 • využití SMV pro dohled nad prováděním polních prací a kontrolu plodin
 • rozvoz pomůcek brigádníkům
 • doprava pracovníků (i brigádníků) na pole/sad/chmelnici
 • pokládání fólie před výsadbou celeru
 • balíkování plastovou fólií
 • pěstování hub (zejména žampionů) vyjma dopravy sadby hub a expedice hotových produktů

OSTATNÍ - NEZAŘAZENÉ ČINNOSTI

 • doprava hnojiv na sklad
 • doprava vody na pastviny pro dobytek
 • hrnutí sněhu, údržba cest okolo stájí a napajedel
 • nakládání a doprava krmiva ze silážní jámy, skládky nebo stohu
 • navážení slámy a sena z uskladnění do živočišné výroby
 • odvoz balíků sena a slámy z úložišť
 • odvoz kejdy
 • odvoz močůvky do jímek
 • odvoz produktů ze skladů do výkupu nebo konečnému odběrateli
 • odvoz sena a slámy ze stohů
 • ořez větví na pozemku rodinného domku
 • plnění osiva do vaků
 • přehazování zrnin nakladačem ve skladu (pokud se jedná o druhý nebo další sklad)
 • převoz nakoupeného osiva do skladu
 • pytlování osiva
 • rovnání hnoje na hnojišti
 • shrnování hnoje na dočasném polním hnojišti
 • shrnování hnoje na hnojišti
 • spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na čerpací stanici (nákup PHM do zemědělské techniky) a zpět
 • svoz dobytka z pastvin a na pastviny
 • údržba polních cest
 • úklid polního mlatu před navážením obilí
 • úklid seníku před svozem sena
 • vyhrnování hnoje
 • vyhrnování podestýlky
 • zakládání a překládání hnojiště
 • rozvoz jídla brigádníkům

Celní správa zveřejňuje na svém webu (www.celnisprava.cz) aktualizovaný seznam činnosti posouzených ministerstvem zemědělství, které jsou nejčastěji prováděny v jednotlivých oborech zemědělské výroby.

aktualizovaný seznam činností - pro RYBNÍKÁŘSTVÍ

 • ANO - lze uplatnit nárok
 • NE - nelze uplatnit nárok

RYBNÍKÁŘSKÁ ČINNOST (výrobní cyklus) UVNITŘ 1. PODNIKU

 • doprava ryb v rámci výrobního cyklu (nakládka, dovoz a vysazování váčkového plůdku, plůdku, rybích násad, generačních ryb)
 • jarní a podzimní výlovy rybníků, včetně kontrolních letních odlovů - přeprava ryb k sádkování nebo přesuny ryb do jiných vlastních rybníků
 • hromadné přesuny pracovníků i brigádníků v rámci výrobního cyklu
 • přesuny mechanizace v rámci výrobního cyklu
 • hnojení rybníků – nakládka a rozvoz hnojiv z vlastního skladu
 • vápnění rybníků – nakládka a rozvoz vápna z vlastního skladu
 • nakládání a rozvoz krmiv z vlastních skladů k uskladnění v provozních zařízeních (např. sila)
 • přikrmování obsádek – nakládka a rozvoz krmiv z vlastního skladu po vlastních rybnících
 • využití služebního vozidla pro činnosti související s rybářským hospodařením, např.: kontrola stavu rybích obsádek a jejich ochrana, kontrola kvality vod (včetně měření chemických parametrů vody), manipulace s vodou, čištění výpustních zařízení, tvorba prohlubní při vytvoření souvislé vrstvy ledu na rybnících
 • rozvoz a provoz aerační techniky
 • provoz náhradních zdrojů pro rybníky bez rozvodů elektřiny (diesel agregát) - mechanizace výlovu (keser, nakladač, osvětlení, aerace)
 • záložní zdroje elektřiny v recirkulačních systémech
 • balíkování plastovou fólií
 • pěstování hub (zejména žampionů) vyjma dopravy sadby hub a expedice hotových produktů
 • doprava ryb od jiného chovatele
 • doprava ryb k jinému dopravci, obchodníkovi nebo zpracovateli
 • doprava hnojiv nebo vápna od výrobce/prodejce

OSTATNÍ ČINNOSTI (údržba výrobních prostředků pro chov ryb) UVNITŘ 1. PODNIKU

 • neinvestiční péče o vodní dílo (např. opravy a údržba hrázových těles, kácení dřevin, odstraňování náletů, mulčování, sekání na hrázích a ostatních plochách souvisejících s vodním útvarem)
 • odbahňování a čištění rybníků a lovišť, včetně dopravy vytěženého sedimentu na deponii vzdálené max. 30 km
 • doprava pohonných hmot z vlastních skladů pro techniku využívanou v rámci výrobního cyklu

Celní správa zveřejňuje na svém webu (www.celnisprava.cz) aktualizovaný seznam činnosti posouzených ministerstvem zemědělství, které jsou nejčastěji prováděny v jednotlivých oborech zemědělské výroby.

aktualizovaný seznam činností - pro ŽIVOČIŠNOU VÝROBU

 • ANO - lze uplatnit nárok
 • NE - nelze uplatnit nárok

Pořízení zvířat

 • manipulace se zvířaty při jejich naskladnění, ustájení, vyskladnění, umístění do místa chovu, do a z reprodukčních stájí, apod.
 • naskladnění zvířat – doprava v rámci podniku

Nakládání s krmivem - od jeho pořízení do umístění do prvního skladu

 • výroba krmných směsí v rámci vlastního podniku.
  Vlastní úprava a příprava krmiv.
  Manipulace s krmivy na přípravně krmiv, míchání, dávkování apod.
 • doprava a manipulace s krmivem v rámci farmy, podniku.
  Doprava krmiva, krmných směsí, krmných doplňků mezi jednotlivými středisky, mezisklady chovatele.
  Přeprava obilí z uskladnění – ze sila na míchárnu krmiv v rámci jednoho podniku
 • doprava krmiv ze skladu ke zvířatům.
  Skladem krmiv může být také přípravna krmiv, vlastní silážní nebo senážní žlab či věž, úložiště vaků pro konzervaci krmiva, seník, slamník, stoh, vlastní míchárna či úpravna objemných či jadrných krmiv, sklad či silo na jadrná krmiva, sklad krmných doplňků a dalších druhů krmiv např. odpadů z potravinářského průmyslu apod., ze kterého se krmiva naváží přímo ke zvířatům.
  Doprava krmiva ke zvířatům zahrnuje i dopravu krmiva (včetně dopravy napájecí vody) na pastviny, do výběhů, na zimoviště, na shromaždiště zvířat, apod.
 • krmení zvířat.
  Manipulace s krmivy při krmení zvířat, zakládání krmení, včetně zakládání zeleného krmení, naskladnění krmení, přihrnování krmiva, napájení zvířat na pastvinách, odstraňovaní zbytků krmiva v krmných prostorech zvířat.
  Krmným prostorem zvířat se rozumí krmný žlab, krmný stůl či přípravna krmiv, příkrmiště ve výběhu nebo na pastvině či v zimovišti, apod.

Činnosti související s údržbou místa chovu zvířat (nezbytných pro řádný chov zvířat)

 • čištění a desinfekce místa chovu a ustájovacích prostor zvířat.
  Místem chovu a ustájovacím prostorem zvířat se rozumí stáj, hala, kotec,
  výběh, přístřešek pastviny či zimoviště, jízdárna, shromaždiště zvířat,
  manipulační a koupací prostory apod.
 • doprava obsluhy, materiálu a přístrojů k údržbě a opravám zařízení na
  stájích jako jsou např. opravy zábran, údržba budov a stájového zařízení.
  Spotřeba pojízdných dílen při údržbě a opravách těchto zařízení
 • údržba vybavení pastvin (přístřešků, krmelců, napajedel apod.)
  s výjimkou ošetřování travního porostu pastvin
 • úprava skladů v rámci podniku.
  Skladem se rozumí silážní žlab, úložiště vaků, stoh, hnojiště; ne však
  doprava odpadů k dalšímu uložení či zpracování (silážní plachty, igelitové
  vaky apod.)
 • doprava materiálu při údržbě výběhu (písek, piliny, hobliny apod. dovoz,
  odpad odvoz). Ne však doprava při jejich nákupu
 • údržba cest okolo stájí a napajedel (nezbytné pro chov)
 • úprava povrchu jízdárny
 • úprava výběhu (vláčení, sečení nedopasků).
  Výběh nesmí být veden v LPIS – součást rostlinné prvovýroby
 • vyhrnování sněhu z důvodu umožnění přístupu techniky do ustájovacích
  prostor, kolem stájí, kolem skladů krmiv a steliv, kolem statkového
  hnojiště atd. (nezbytné pro chov). Přístupové cesty nezahrnují veřejné
  komunikace

Nakládání s podestýlkou

 • vlastní úprava, příprava podestýlky
 • doprava podestýlky, steliv ze skladu chovatele ke zvířatům.
  Skladem může být např. vlastní stoh, slamník nebo jiný sklad, separátor
  nebo jiná úpravna steliv
 • doprava steliv, podestýlky v rámci podniku chovatele.
  Doprava použité podestýlky na hnojiště v areálu chovatele
 • manipulace s podestýlkou. Manipulace se separátem.
  Zakládání, podestýlání (včetně nakladač/rozdružovač, volná/balíková
  sláma), vyhrnování, odklizení, apod.
 • úprava podestýlky v ustájovacím prostoru zvířat.
  Ustájovacím prostorem zvířat se rozumí stáj, výběh, přístřešek pastviny či
  zimoviště, přiháněcí cesta, čekárna, jízdárna, shromaždiště zvířat apod.

Manipulace s kejdou, močůvkou, trusem, chlévskou mrvou, výkaly z dojíren, hnojem,
hnojůvkou, použitou podestýlkou, zbytky krmiv, splašky, odpadní vodou atd.
(dále jen „vedlejší produkty živočišné prvovýroby“)

 • manipulace, nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby v rámci
  areálu podniku, v místě chovu.
  Odstraňování, odklízení, vyhrnování z místa chovu, přečerpávání,
  nakládání na valníky, apod.
  Přeprava na úložiště, do jímky, na hnojiště apod. v rámci areálu podniku.
 • vývozy, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby z areálu
  podniku k uložení do 1. skladu.
  Za 1. sklad je považováno místo 1. uskladnění - dočasné polní úložiště,
  statkové či polní zpevněné i nezpevněné hnojiště, skladovací jímky na
  tekuté produkty, bioplynová stanice apod.
 • vývozy, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby z areálu
  podniku a přímá aplikace na pole bez dočasného uložení v 1. skladu

Přepravy zvířat v průběhu chovu

 • přepravy zvířat v průběhu chovu v rámci jednoho podniku (mezi různými
  středisky chovatele)
 • přeprava zvířat (např. koní) v rámci vlastního chovu a plemenitby
 • naskladnění, doprava zvířat na pastviny a zpět
 • chovatelské, veterinární a plemenářské zákroky včetně kontroly zvířat na
  pastvinách
 • přeprava nemocných zvířat k ošetření (k veterináři) a zpět
 • přeprava koní ke kováři a zpět
 • přeprava zvířat na připuštění a zpět

Nakládání s živočišnými produkty, zvířaty po skončení chovu

 • manipulace s uhynulými zvířaty v rámci areálu.
  Doprava uhynulých zvířat do faremního kafilerního boxu či na místo
  jejich shromažďování nebo vlastního zpracování

Různé

 • využití služebního motorového vozidla – kontrola volně pasoucího se skotu, ovcí, koz, koní
 • převoz, přejezd zemědělské techniky zajišťující chov zvířat mezi jednotlivými středisky konkrétního chovatele
 • doprava vajec do třídírny v rámci podniku
 • pohon dieselagregátů sloužících k výrobě elektrické energie (záložní nebo samostatný zdroj energie bez připojení do sítě)
  Pohon dieselagregátu jako alternativního zdroje energie při výpadku elektřiny, např. na odvětrávání stáje
 • úklid pozemních komunikací znečištěných v souvislosti s živočišnou prvovýrobou
 • úprava dočasného polního úložiště, polního zpevněného nebo nezpevněného hnojiště

NEZAŘAZENÉ ČINNOSTI

 • nákup zvířat, doprava od prodejce do místa chovu
 • přeprava krmiva, krmných směsí, krmných doplňků, surovin, polotovarů při jejich nákupu (od výrobce/prodejce na 1. sklad)
 • sklizeň, přeprava plodin, výpěstků (zelená píce, sláma apod.) sloužící jako krmivo přímo z pole do 1. skladu, případně přepravy při sklizni z pole přímo ke zvířatům. Součást rostlinné prvovýroby
 • prodej krmiva.
  Doprava při prodeji krmiva, krmných směsí, přebytků, apod. jinému chovateli, do výkupu apod.
 • nákup podestýlky (doprava od prodejce do 1. skladu chovatele)
 • doprava steliv při sklizni přímo z pole na stáj (součást rostlinné
  prvovýroby)
 • prodej podestýlky
 • další nakládání s vedlejšími produkty živočišné prvovýroby po jejich
  umístění do 1. skladu.
  Přeprava vedlejších produktů živočišné prvovýroby z 1. skladu dále, např.
  k aplikaci na pole.
  Přeprava digestátu z bioplynové stanice k aplikaci na pole.
  Prodeje, přepravy vedlejších produktů živočišné prvovýroby těchto
  produktů z 1. skladu dále k jinému zpracování
 • přeprava zvířat na výstavy, apod.
 • přeprava koní na dostihy
 • přeprava zvířat související s jejich obchodem, prodejem (prodej jinému
  chovateli, obchodníkovi)
 • odvoz zvířat na jatky, do výkupu
 • odvoz živočišných produktů (i vajec) při prodeji
 • doprava uhynulých zvířat - odvoz do kafilerie
 • údržba pastvin, pozemek evidován v LPIS (patří do rostlinné prvovýroby)
 • využití služebního motorového vozidla pro dopravu osob mezi sídlem firmy a jednotlivými středisky
 • doprava zaměstnanců z místa bydliště do zaměstnání
 • pohonné hmoty pro služební motorové vozidlo k soukromým účelům,
  k účelům nesouvisejícím s chovem zvířat, k marketinku
 • doprava obalů, odpadů k uložení či k likvidaci mimo areál
 • zakládání a překládání hnojiště
 • rozvoz jídla brigádníkům

Celní správa zveřejňuje na svém webu (www.celnisprava.cz) aktualizovaný seznam činnosti posouzených ministerstvem zemědělství, které jsou nejčastěji prováděny v jednotlivých oborech zemědělské výroby.

aktualizovaný seznam činností - pro HOSPODAŘENÍ V LESE

 • ANO - lze uplatnit nárok
 • NE - nelze uplatnit nárok

PĚSTEBNÍ ČINNOSTI V LESE

 • příprava půdy pro přirozené zmlazení nebo pro zalesňování
 • doprava materiálu pro pěstební činnost* z vlastního skladu nebo z vlastní výroby na místo použití
 • vápnění, hnojení půdy
 • aplikace přípravků na ochranu rostlin
 • strojní výsadba (jamkovačem, rýhovým zalesňovacím strojem)
 • vápnění rybníků – nakládka a rozvoz vápna z vlastního skladu
 • vyžínání náletů a kultur
 • výstavba oplocenek (vrtání děr pro kůly, zatloukání/zatlačování kůlů)

TĚŽBA, DOPRAVA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

 • mechanizované odstraňování nárostů, odrostlých kultur, mlazin (při rozčleňování lesních porostů)
 • těžba dřeva (výchovná, předmýtní, mýtní, nahodilá) těžebním strojem
 • soustřeďování dříví* na lesní skládku*/lesní sklad* a druhování dříví* na lesní skládce*/lesním skladu*
 • shrnování klestu a vyvážení klestu z lesního porostu na lesní skládku*/lesní sklad*
 • drcení/štěpkování klestu v lesním porostu nebo na lesní skládce*/lesním skladě*
 • odstraňování pařezů
 • úprava lesních svážnic* (3L) a technologických linek* (4L) po soustřeďování dříví
 • těžba a doprava ostatních produktů lesa* na lesní skládku*/lesní sklad*
 • odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa* z lesní skládky*/lesního skladu* na první sklad žadatele umístěný mimo les
 • druhování dříví* na prvním skladě žadatele umístěném mimo les
 • zpracování klestu* na prvním skladě žadatele umístěném mimo les

OSTATNÍ ČINNOSTI V LESE

 • neinvestiční péče o lesní cesty* (1L nebo 2L), lesní svážnice*
  (3L) a technologické linky* (4L) – opravy, údržba, včetně
  pluhování
 • meliorace lesní půdy (zřizování, opravy, údržba)
 • protipožární pásy (zřizování, údržba)
 • speciální výsadby lesních dřevin* (zřizování, obhospodařování)
 • ostatní speciální výsadby dřevin* (zřizování, obhospodařování)

OBECNÉ (NEZAŘAZENÉ) ČINNOSTI

 • přesun lesnické techniky do lesa po vlastní ose (a zpět)
 • převoz koně pro práci v lese
 • přesun lesnické techniky v lese mezi jednotlivými pracovišti
 • jízda lesnické techniky přes čerpací stanici (nákup pohonných
  hmot pro techniku) a dále do lesa
 • využití služebního vozidla osobou provádějící hospodaření v lese
  (i vlastním nebo smluvním odborným lesním hospodářem) pro
  plánování hospodaření v lese a dohled nad jeho prováděním a pro
  kontrolu lesa (zejm. kvůli prevenci požárů a ochraně lesa)
 • hromadná doprava více pracovníků do lesa a z lesa
 • doprava pracovních a ochranných pomůcek pracovníkům
 • doprava pohonných hmot (z vlastního skladu) pro lesnickou
  techniku do lesa
 • spotřeba vlastní pojízdné dílny opravující lesnickou techniku
  v lese
 • doprava materiálu pro pěstební činnost* od výrobce/prodejce na místo použití
 • doprava materiálu pro pěstební činnost* od výrobce/prodejce na vlastní sklad
 • odvoz dříví, štěpky a ostatních produktů lesa* k dopravci nebo na sklad jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele
 • druhování dříví*, zpracování klestu* u dopravce nebo na skladě jiného obchodníka nebo jiného zpracovatele
 • ostatní speciální výsadby dřevin* (zřizování, obhospodařování)
 • převoz lesnické techniky do lesa na vleku (a zpět)
 • jízda lesnické techniky na čerpací stanici (nákup pohonných hmot
  pro techniku) a zpět
 • využití služebního vozidla odborným lesním hospodářem
  v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 • doprava jídla pracovníkům

* Vysvětlivky:

 • druhování dříví = sortimentace dříví, manipulace dříví = zkracování, třídění, ukládání dříví
 • lesní cesta = účelová komunikace, určená pro provoz odvozních souprav a opatřená
  vozovkou nebo jednoduchým zpevněním
 • lesní sklad = stavebně upravená plocha trvale určená pro skladování dříví
 • lesní skládka = stavebně neupravená plocha pro dočasné skladování dříví
 • lesní svážnice = trvalá dopravní trasa (pro traktory a speciální přibližovací, vyvážecí
  a těžební stroje) bez jakéhokoliv zpevnění povrchu
 • materiál pro pěstební činnost = sadební materiál lesních dřevin, přípravky na ochranu
  rostlin, voda, vápno, hnojiva, materiál na výstavbu oplocenky (vč. oplocenkových dílců)
 • ostatní produkty lesa = zejm. vánoční stromky z lesních porostů (ne z plantáží vánočních
  stromků), ozdobná klest
 • ostatní speciální výsadby dřevin = plantáže rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků, arboreta, lesoparky, výsadby okrasných dřevin
 • první sklad umístěný mimo les = první sklad dříví v rámci dopravy dříví z lesní skládky*/lesního skladu* na místo spotřeby
 • soustřeďování dříví = doprava dříví z místa těžby na lesní skládku / lesní sklad (vyklizování, přibližování, vyvážení nebo lanovková doprava dříví)
 • speciální výsadby lesních dřevin = semenné plantáže, směsi klonů, klonové archivy
 • technologická linka = zpravidla dočasná dopravní trasa (pro traktory a speciální přibližovací, vyvážecí a těžební stroje) bez jakéhokoliv zpevnění povrchu
 • zpracování klestu = drcení, štěpkování klestu, překládání štěpky